Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Begripsbepalingen

1. De huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam het vakantiehuis huurt.

2. De verhuurder: de eigenaar van het vakantiehuis of diens vertegenwoordiger.

3. De huurovereenkomst: een overeenkomst tot (ver)huur van een vakantiehuis en die geacht wordt tot stand te zijn gekomen tussen huurder en verhuurder.

4. Huurprijs: prijs per overnachting maal het aantal overeengekomen overnachtingen. De huurprijs kan vermeerderd worden met kosten en borgsom.

5. Aanbetaling: het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd.

6. Borgsom: bedrag dat de huurder vooraf dan wel bij aankomst in het vakantiehuis betaalt aan de verhuurder voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is.

7. Aankomst- en vertrektijdstip: de tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen voor het betrekken en verlaten van het huis.

Reservering en Annulering

1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt uitsluitend via boeking op internet. Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot aanbetaling.

2. De aanbetaling dient direct te worden voldaan bij reservering via het internet boekingssysteem (middels een van de aangeboden betalingswijzes).

3. Na ontvangst van de aanbetaling door Haus Estelle wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.

4. Bij annulering door huurder binnen 2 maanden voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 10% van de huursom (dus excl. kosten en borg), - bij opzegging binnen 1 maand voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 25% van de huursom (dus excl. kosten en borg) en - bij opzegging binnen 14 dagen voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding de volledige huursom.

5. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering.

Betaling

1. De huursom (inclusief borg) wordt geheel via de bank voldaan.

2. Een aanbetaling van 10% dient bij de boeking te geschieden.

3. Uiterlijk 4 weken voor aankomst dient de volledige huurprijs te zijn voldaan.

4. Bij boekingen binnen 4 weken voor aankomst met gehele betaling via de bank dient het volledige huurbedrag ineens te worden voldaan.

5. Bij - na 1e herinnering - niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.

6. Vertrek eerder dan gepland - ongeacht aanleiding of oorzaak - leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.

7. Indien Haus Estelle door overmacht of verkoop van het vakantiehuis genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan per e-mail in kennis stellen. Haus Estelle verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Borgsom

1. De huurder betaalt een borgsom. De borgsom van €250 moet worden gestort bij de finale betaling van de reissom.

2. Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de huurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.

3. De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en "bezemschoon" opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de verhuurder of beheerder te worden gemeld.

4. De eindcontrole op schades wordt na het vertrek van huurder gedaan.

Aansprakelijkheid

1. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.

2. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede-huurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.

3. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het huis of de tuin bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan de beheerder worden gemeld.

4. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of omliggende tuin.

5. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering of verlies van zaken welke zich in de gehuurde ruimte(n) of op het terrein bevinden. Deze zaken verblijven in het gehuurde of op het terrein van Haus Estelle voor eigen risico van de verhuurder een/of belanghebbende.

Aantal personen

1. Onder een persoon wordt verstaan een volwassene of een kind (zijnde een persoon onder 18 jaar).

2. Het aantal personen dat in een vakantiehuis volgens opgave mag overnachten mag in geen geval overschreden worden. In geen geval mag dit aantal groter zijn dan 8 personen per woning.

3. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

Schoonmaak

1. Meld klachten over de aangetroffen netheid van het vakantiehuis bij aankomst bij de beheerder zodat e.e.a. in overleg kan worden opgelost.

2. Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.

Roken

1. Roken binnenshuis is niet toegestaan.

Huisdieren

1. Huisdieren worden alleen, in overleg, in de zomer toegestaan wanneer er minder dan 5 gasten in het huis aanwezig zijn.

Aankomst- en vertrektijden

1. De aankomsttijd is vanaf 16:00 uur in de middag.

2. Vertrek is uiterlijk 10:00 uur 's morgens.

3. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd.

4. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.

2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.

3. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.

4. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren. Bij niet voldoen kan dit in rekening worden gebracht.

5. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking.

Disclaimer

1. Op verschillende plekken op onze site is een link gemaakt naar websites van derden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij links en tips. Haus Estelle is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud hiervan.

Privacy verklaring

Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand.

Als u hier geen prijs meer op stelt dan kunt u dat doorgeven via de contactmogelijkheid op de web site.

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens nimmer aan derden.

Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en tenslotte om u op de hoogte te houden van onze diensten.